تخلیه چاه کرج

تخلیه چاه فاضلاب تهران و تخلیه فاضلاب تهران

تخلیه چاه فاضلاب تهران و تخلیه فاضلاب تهران سه طريق زير دفع مي گردد:

الف-تخليه به داخل چاه

ب-تخليه به سپتيك تانك

پ-هدايت به شبكه ي فاضلاب شهري

دفع فاضلاب در چاه:

در مواردي كه مقدار فاضلاب كم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق هاي